mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

Πυργί

mastixi.blogspot.com

Ελάτα

mastixi.blogspot.com

Μεστά

mastixi.blogspot.com

Ολύμποι

mastixi.blogspot.com

Βέσσα

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

Λιμένας Μεστών

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Υποχρεωτικά βιβλία για αγρότες ετεροεπαγγελματίες

Ακόμα και αν είναι κάτω από τα όρια της υποχρεωτικής ένταξης στα βιβλία οι αγρότες, εάν βρίσκονται στο καθεστώς βιβλίων από άλλη δραστηριότητα (ετεροεπαγγελματίες), μπαίνουν υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς και για την αγροτική τους εκμετάλλευση, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στις 13 Ιουλίου.

Βάσει του νέου πολυνομοσχεδίου -εφόσον ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη- οι αλλαγές αυτές στο άρθρο 41 θα ισχύουν από 1.1.2017.

Ουσιαστικά δηλαδή, καταργείται η δυνατότητα που έδινε ο νόμος 1024/2014 που όριζε ότι σε περίπτωση που παράλληλα με την αγροτική τους εκμετάλλευση οι αγρότες ασκούσαν και άλλη δραστηριότητα, για την ένταξή τους στα βιβλία κρίνονταν αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα.

Παράλληλα όλοι πλέον οι αγρότες που πουλάνε τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγοράς και ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, με όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την τήρηση βιβλίων, την έκδοση αποδείξεων και την κατάθεση περιοδιικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αντιθέτως, παύουν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της EE.

Επιπλέον σημειώνεται, ότι το όριο για τα βιβλία των 15.000 ευρώ από την πώληση αγροτικών προϊόντων και παροχής αγροτικών υπηρεσιών και των 5.000 ευρώ από την ενιαία ενίσχυση, δεν αλλάζουν, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με τον ν. 2859/2000), με σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση του καθεστώτος Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος και την πλήρη εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς έχει ξεκινήσει διαδικασία έρευνας παράβασης σε βάρος της χώρας μας, εκ του λόγου ότι οι διατάξεις του άρθρου 41 για επιστροφή ΦΠΑ με συντελεστή 3% στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής που πραγματοποιούν στις λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις το εν λόγω καθεστώς καθίσταται πιο αποτελεσματικό και δίκαιο, καθώς αποκλείονται από το ειδικό καθεστώς αγρότες που από άλλη αιτία υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων και στοιχείων και για την οποία ήδη εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς. Επίσης προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου για πωλήσεις που πραγματοποιούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, προκειμένου η αξία των εν λόγω πωλήσεων να συμπεριλαμβάνεται στο όριο των 15.000 ευρώ που αποτελεί κριτήριο για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται με την αντικατάσταση του άρθρου 41 είναι οι ακόλουθες:
 • Ορίζεται ότι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. υπάγονται οι αγρότες οι οποίοι κατά την προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000). Στον προσδιορισμό του ύψους των παραδόσεων για την ένταξη στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς θα συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι χονδρικές πωλήσεις, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά και οι λιανικές πωλήσεις. Η αλλαγή αυτή θα συντελέσει στην ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΦΠΑ, αφού για την ένταξη στο κανονικό ή το ειδικό καθεστώς θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της αξίας των παραδόσεων των προϊόντων των αγροτών και των παροχών των υπηρεσιών τους, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του αγοραστή ή του λήπτη (υποκείμενο ή μη πρόσωπο).

 • Προβλέπεται η έκδοση ειδικού στοιχείου για παραδόσεις αγροτικών προϊοντων ιδίας παραγωγής και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. Η πρόβλεψη αυτή έγινε, διότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τις πωλήσεις που διενεργούν σε ιδιώτες καταναλωτές, δεν έχουν υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων και εν γένει τις υποχρεώσεις που ορίζουν τα ΕΛΠ, καθώς και εξαιτίας του γεγονότος ότι για τις εν λόγω πωλήσεις οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, βάσει των οποίων υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης των λιανικών πωλήσεων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Με την ανωτέρω πρόβλεψη επιτυγχάνεται περαιτέρω, η παρακολούθηση του συνόλου των πωλήσεων και παροχών που πραγματοποιούν οι αγρότες σε τελικούς καταναλωτές, γεγονός που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών στον αγροτικό τομέα, αλλά και την εξυγίανση του συστήματος επιστροφής ΦΠΑ στους παραγωγούς.

 • Ορίζονται οι περιορισμοί υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών. Ειδικότερα, οι αγρότες, οι οποίοι μέχρι σήμερα υπάγονταν παράλληλα και στο κανονικό καθεστώς και στο ειδικό του άρθρου 41 ή δεν δικαιούνταν επιστροφής ΦΠΑ του άρθρου 41, λόγω άσκησης και άλλης δραστηριότητας του κανονικού καθεστώτος, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να είναι ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς και για την αγροτική τους εκμετάλλευση, με τις νέες διατάξεις υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Με την λύση αυτή επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός του συστήματος ΦΠΑ, αφού οι εν λόγω αγρότες θα αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και θα μπορούν να ασκήσουν έκπτωση του φόρου των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των αγροτικών τους προϊόντων, κάτι που με βάση το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορούν να πράξουν.

 • Ορίζεται, τέλος με σαφήνεια ο χρόνος και ο τρόπος μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και αντίστροφα και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις μετατάξεις αυτές.

 • Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 προβλέπεται έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017, αφενός για να δοθεί εύλογος χρόνος για την προσαρμογή στις νέες τους υποχρεώσεις των αγροτών που με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν δικαιούνται να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, αφετέρου για λόγους μη διατάραξης της εύρυθμης εφαρμογής του ισχύοντος ειδικού καθεστώτος αγροτών έως το τέλος του φορολογικού έτους.Να σημειωθεί ότι βάσει του νέου πολυνομοσχεδίου -εφόσον ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη- οι αλλαγές αυτές στο άρθρο 41 θα ισχύουν από 1.1.2017.
 

Πως διαμορφώνεται το άρθρο 41 του ν. 2859/2000:

Άρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών (υφιστάμενο καθεστώς)
1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. Οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους.

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση - αίτηση επιστροφής.

Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η επιστροφή πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση σε δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόμενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειμένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 δεν εφαρμόζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στους αγρότες που:

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτοςμέλος της Ε.Ε., καθώς και για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α' 151) και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτου ριστικών μονάδων έως 10 δωματίων.

5. Οι αγρότες της παραγράφου 4 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον για τις εν λόγω δραστηριότητες υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόμενης από τη μετάταξη διαχειριστικής περιόδου.

Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται έως 15.4.2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20.5.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο ειδικό καθεστώς αγροτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής.

7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:

α) τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά συντελεστή του κατ' αποκοπή φόρου,

β) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου,

γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον είναι χρησιμοποιήσιμα για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισμού.

Τα αποθέματα των πιο πάνω περιπτώσεων β' και γ' απογράφονται σε τιμές κόστους.

8. Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάταξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ'αποκοπή φόρο, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς,

β) ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη στο φόρο με τον κατ' αποκοπή συντελεστή, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών.

9. Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι μετατασσόμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

10. Σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών, οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος τους που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη του διακανονισμού της πενταετούς περιόδου.

11. Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, υποβάλλεται, μέσα σε δύο (2) μήνες, από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων 8, 9 και 10.

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38.

Ειδικά για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2014, η δήλωση αποθεμάτων υποβάλλεται έως τις 31.5.2014.

12. Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και επιθυμούν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013.

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου ενεργείται από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή το λήπτη των αγροτικών υπηρεσιών.

14. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται:

α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης - αίτησης επιστροφής, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου,

β) ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2,

γ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης μετάταξης που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 και της δήλωσης αποθεμάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 12, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές στοιχεία.

15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ορίζονται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ως φορείς που μεσολαβούν στην υποβολή των αιτήσεων επιστροφής και γενικά στη διαδικασία επιστροφής του φόρου, καθώς και η αμοιβή τους για τις υπηρεσίες τους αυτές. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται η ανωτέρω αμοιβή.Άρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών (βάσει του πολυνομοσχεδίου)

1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παρ. 4 και 5. Οι εν λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν με φόρο προστιθέμενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής-του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3.

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση - αίτηση επιστροφής.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.

3. Οι διατάξεις της παρ. 2 δεν εφαρμόζονται για παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. Για τις εν λόγω πράξεις εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32 δεν εφαρμόζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού. Το αυτό ισχύει και για τις διατάξεις των άρθρων 36 και 38, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις που αφορούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών.

5. Δεν υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου, αλλά εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς οι αγρότες οι οποίοι:

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία) σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχει μία των προϋποθέσεων των ανωτέρω περίπτωσης. Για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή μεταβολών, κατά περίπτωση., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α'170). Αν η ένταξη στο κανονικό καθεστώς πραγματοποιείται εντός του φορολογικού έτους, οι αγρότες έχουν δικαίωμα επιστροφής, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, για πράξεις που πραγματοποιούνται κατά το χρόνο ένταξής τους στο καθεστώς του παρόντος άρθρου.

6. Οι αγρότες που εντάσσονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη Φορολογική Διοίκηση.

Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ισχύει είτε από την έναρξη του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας, είτε από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης αν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους.

Η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παρ. 1, ισχύει από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική Διοίκηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των περιπτ. α' έως και δ' της παρ. 5.

7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:

α) τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, β) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου,

γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της επιχείρησης και

δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισμού.

Τα αποθέματα των πιο πάνω περιπτ. β' και γ' απογράφονται σε τιμές κόστους.

8. Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάταξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ' αποκοπή φόρο, αν γίνεται μετάταξη από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου στο κανονικό καθεστώς, β) ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη στο φόρο με τον κατ' αποκοπή συντελεστή, αν γίνεται μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς.

9. Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι μετατασσόμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της

πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

10. Σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος τους που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη του

διακανονισμού της πενταετούς περιόδου.

11. Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 7 υποβάλλεται, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω παρ. 8, 9 και 10.

Ο φόρος αυτός εκπίπτεται με τη δήλωση φΠΑ του άρθρου 38 της φορολογικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιείται η μετάταξη. Για τους αγρότες που μετατάσσονται από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, η δήλωση για την απόδοση του φόρου υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που υποβάλλεται η δήλωση αποθεμάτων.

12. Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και επιθυμούν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης. Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, πριν την υποβολή της δήλωσης - αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν κατά το φορολογικό έτος αυτό.

Η ανωτέρω υποχρέωση εγγραφής στο ειδικό καθεστώς αγροτών καταλαμβάνει και τους αγρότες που πραγματοποιούν αποκλειστικά τις πράξεις της παρ. 3.

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου ενεργείται από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή τον λήπτη των αγροτικών υπηρεσιών.

14. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται:

α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης - αίτησης επιστροφής, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου,

β) ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 3, καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα,

γ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης μετάταξης που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 7 και της δήλωσης αποθεμάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 12, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές στοιχεία.

15. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορούν να ορίζονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ως φορείς που μεσολαβούν στην υποβολή των δηλώσεων - αιτήσεων επιστροφής και γενικά στη διαδικασία επιστροφής του φόρου.»


Πηγή : www.agronews.gr

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου της ΕΜΧ, Γιώργου Τούμπου, στα εγκαίνια του Μουσείου Μαστίχας


Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Παναγιότατε,

Σεβασμιώτατε,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Ομίλου  Πειραιώς

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Αξιότιμη Κυρία Περιφερειάρχης,


Κυρίες και κύριοι,Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για την Χίο.


Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα, για την Μαστίχα, και τους  Μαστιχοπαραγωγούς.


Σήμερα είναι ή απαρχή ενός καινούργιου κεφαλαίου στην συνεργασία που ξεκίνησε πριν από 7 περίπου χρόνια το 2009 μεταξύ του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Μια συνεργασία άριστη με κοινούς στόχους, οράματα και επιδιώξεις.


Το επισφράγισμα αυτής της συνεργασίας γιορτάζουμε σήμερα.

Από σήμερα επιτέλους η Μαστίχα, η ιστορία της και ο Πολιτισμός της βρίσκει την στέγη που της αξίζει, μέσα σε έναν χώρο, εντυπωσιακό και αντάξιο της φήμης και της μοναδικότητας της.


Μια στέγη που με την μουσειολογική αρτιότητα, την υψηλή αισθητική, την καλαισθησία, και την λειτουργικότητα της, αφήνει τον επισκέπτη να ανακαλύψει στην διάρκεια της ιστορίας, τα μυστικά του σχίνου, τον μόχθο του μαστιχοπαραγωγού, την διαδικασία της μεταποίησης και της παραγωγικής ολοκλήρωσης του προϊόντος.


Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, μέσα σ’ αυτό το μουσείο, ο επισκέπτης ανακαλύπτει τον πολιτισμό της μαστίχας, την άρρηκτη σχέση της με το ιστορία του νησιού, τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές σε ήθη, έθιμα, τεχνοτροπίες, πολεοδομικό σχεδιασμό, λαϊκή τέχνη και τόσα άλλα.

Όλα αυτά δηλαδή που πήρε υπ΄οψιν της η  UNESCO το Νοέμβριο του 2015, και ενέγραψε την καλλιέργεια της Μαστίχας ως πολιτισμικό αγαθό, στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της.Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Ο εξαιρετικός αυτός μουσειακός πολυχώρος πετυχαίνει κάτι πρωτοποριακό.

Κατορθώνεται μέσα σε αυτόν, να συνδεθεί το χθες με το σήμερα, σε μια αρμονική χρονολογική σειρά, όπου ο επισκέπτης βρίσκει τον εαυτό του να ταξιδεύει από την αρχαιότητα, μέχρι το σήμερα, μέσα σε μαστιχώνες, μεσαιωνικά χωριά, δίπλα σε ίωνες, γενουάτες, βενετούς, τούρκους, και σταδιακά να επανέρχεται στο σήμερα, συνειδητοποιώντας  το πόσο στενά δεμένη είναι μοίρα αυτού του προϊόντος με αυτό το νησί.

Το νησί της Μαστίχας!!!

Σήμερα, πλέον η μαστίχα κατακτά την μια αγορά μετά την άλλη, το προίον κάτω από την διαχείριση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, αποτελεί τον 1 από τους 2 κύριους παραγωγικούς πυλώνες του νησιού, μαζί με την ναυτιλία.Σήμερα η ΕΜΧ

 • Με κύκλο εργασιών ομίλου κοντά στα 25.000.000

 • Με 100 εργαζόμενους

 • Με 4.500 εγγεγραμμένα μέλη

 • Με 2350 ενεργά μέλη, εξασφαλίζει το εισόδημα των παραγωγών και των οικογενειών τους, και αποτελεί πρότυπο Συνεταιρισμού, σε επίπεδο εξωστρέφειας, Οικονομικών αποτελεσμάτων, και εξυπηρέτησης του παραγωγού.

Η νότια Χίος, στηρίζει αποκλειστικά την οικονομική της επάρκεια στην καλλιέργεια της μαστίχας.

Στις μέρες μας, οι εμπορικές χρήσεις της μαστίχας διευρύνονται, εκτός των παραδοσιακών αγορών της Μέσης Ανατολής, της Τουρκίας, και της Βόρειας Αφρικής, η Μαστίχα πλέον τα τελευταία χρόνια κατακτά τις δυτικές αγορές, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και τις αγορές της Κορέας, της Ιαπωνίας της Κίνας και της Αυστραλίας.


Το 2015 η Μαστίχα Χίου έλαβε τη μονογραφία ως παραδοσιακό φάρμακο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για στομαχικές διαταραχές και φλεγμονές του δέρματος

Μέσα στο 2016 προσδοκούμε να πιστοποιηθούμε με τα σχετικά δικαιώματα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων.


Πλέον η στρατηγική για την Μαστίχα, έχει σαν στόχο το φάρμακο και το λειτουργικό τρόφιμο.
Από την μεριά μας σαν Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, για να διαφυλάξουμε την ποιότητα, του προϊόντος και να δώσουμε κίνητρα σε νέους παραγωγούς μπουν  στο χωράφι και στην μαστιχοκαλλιέργεια.


Τα προβλήματα πολλά….κύριος βασικός και ανασταλτικός παράγοντας, αποτελεί πλέον η υψηλή φορολογία, και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές.

Η αποτροπή των συνταξιούχων από την καλλιέργεια για την συμπλήρωση του εισοδήματος τους καθώς και οι υψηλές χρεώσεις ασφαλίστρων του ΕΛΓΑ, δεν βοηθούν, αντίθετα αποθαρρύνουν τους Μαστιχοπαραγωγούς να μπουν στην παραγωγή ή να επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες καλλιέργειες τους.


Τέλος το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα χάραξης μακροπρόθεσμης επενδυτικής πολιτικής, καθώς μας υποχρεώνει να περιοριζόμαστε σε βραχύβια επιχειρησιακά προγράμματα, χωρίς να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μακροπρόθεσμα τα εξαιρετικά δυναμικά εμπορικά χαρακτηριστικά της Μαστίχας και των προιόντων της.


Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,


Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς τους Μαστιχοπαραγωγούς σήμερα τα εγκαίνια του Μουσείου Μαστίχας, από τον κο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.


Θέλω να ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων των Μαστιχοπαραγωγών, έναν προς έναν όλους τους εκλεχτούς καλεσμένους για την παρουσία τους εδώ σήμερα.


Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μόχθησαν και εργάστηκαν για την ολοκλήρωση αυτού του εξαιρετικού μουσειακού χώρου πραγματικού κοσμήματος για το νησί.


Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στο ΠΙΟΠ, τους εργαζόμενους στην ΕΜΧ, τους επιστημονικούς συνεργάτες, και ειδικούς συμβούλους ανάπτυξης του έργου, για την καταπληκτική δουλειά την οποία έκαναν.


Θέλω να ευχαριστήσω τους πρώην προέδρους της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώην Πρόεδρο κο Κωνσταντίνο Γανιάρη για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε για την ολοκλήρωση του Μουσείου.


Ειδικά όμως θα μου επιτρέψετε, να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς, κα Σοφία Στάικου, για τις άοκνες, και συνεχείς  προσπάθειες της στην κατασκευή και ολοκλήρωση του Μουσείου Μαστίχας, χωρίς την δική της συμμετοχή δεν θα είμασταν σε θέση να γιορτάζουμε σήμερα ένα τέτοιο γεγονός.


Σας Ευχαριστούμε από καρδιάς.


Ευχαριστώ θερμά

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Κάνε την τροφή σου φάρμακο σου
Υπερτροφή

Υπάρχουν κάποια τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως υπετροφές καθώς μπορεί να έχουν μια ασυνήθιστα υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, ιχνοστοιχεία και μέταλλα. Η αντιοξειδωτική ικανότητα των υπερτροφών αποτελεί την πιο σημαντική τους ιδιότητα, ενώ δίνουν ενέργεια στον οργανισμό, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύουν από χρόνιες παθήσεις. Μερικά παραδείγματα τροφών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι τα βατόμουρα, ο σολομός, το πράσινο τσάι, διάφοροι καρποί, το μπρόκολο, το σπανάκι, η κορινθιακή σταφίδα, η μαστίχα Χίου, ο κρόκος Κοζάνης και πολλά άλλα. Η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει πολλές από αυτές τις υπερτροφές. Θα σταθώ για λίγο στη δική μας ελληνική υπερτροφή, στη μαστίχα Χίου.

Η Μαστίχα Χίου για την υγεία

 

mastixa www.thesecretgreece.gr in


Η μαστίχα Χίου είναι ένα φυσικό συστατικό στο οποίο έχουν αποδοθεί σημαντικές ευεργετικές ιδιότητες από παλαιοτάτων χρόνων. Ορισμένες από αυτές τις δράσεις έχουν πλέον επιβεβαιωθεί και επιστημονικά, γι’ αυτό και η μαστίχα υπάρχει διαθέσιμη και σε συμπληρώματα διατροφής, με τη μορφή εκχυλίσματος και υψηλή συγκέντρωση των φυσικών ωφέλιμων συστατικών της. Συγκεκριμένα η μαστίχα Χίου:
 • ασκεί προστατευτική δράση ενάντια σε βακτήρια που προσβάλλουν τον γαστρεντερικό σωλήνα, όπως το βακτήριο Helicobacter pylori το οποίο ευθύνεται για το έλκος του στομάχου, 
 • συμβάλλει στην υγεία της στοματικής κοιλότητας, 
 • μπορεί να συμβάλλει στην μείωση συμπτωμάτων στη νόσο Crohn, 
 • μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων με την αντιοξειδωτική της δράση 
 • έχει επουλωτική δράση,
Να θυμάστε ότι...

Δεν υπάρχουν «καλά» ή «κακά» τρόφιμα, μόνο καλή ή κακή διατροφή. Προσπαθήστε να αυξήσετε το εύρος των θρεπτικών συστατικών στη διατροφή σας, εξασφαλίζοντας μια διατροφή υγιεινή στο σύνολο της που να περιλαμβάνει ποικιλία τροφίμων. Στα πλαίσια της τελευταίας, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, υπάρχουν «υπερτροφές» οι οποίες μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε ήπια καθημερινά προβλήματα υγείας και να τονώσουν τον οργανισμό με τρόπο ολιστικό.


Πηγή : http://www.mednutrition.gr

Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Τα προϊόντα μας στον δρόμο του μεταξιού : Η Μαστίχα Χίου ο Κρόκος Κοζάνης, η Φάβα Σαντορίνης, και το Αυγοτάραχο Μεσολογγίου,ελαιόλαδο.ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ*, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ**
Οπως έχουμε γράψει σε πρόσφατη αρθρογραφία μας, οι τρεις Δρόμοι του Μεταξιού (χερσαίος, θαλάσσιος και ψηφιακός) θα ενώνουν την Αφρική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη δημιουργώντας τρία νέα κανάλια επενδύσεων και εμπορίου μεταξύ 60 χωρών και των 4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων των εμπλεκόμενων χωρών.
 Η Κίνα ονομάζει τους Δρόμους του Μεταξιού «Μία Ζώνη ένας Δρόμος» [One Belt One Road (OBOR)].
Η χώρα μας έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να συμμετάσχει και στους τρεις παραπάνω Δρόμους του Μεταξιού.
Από τη Μινωική εποχή, η χώρα μας ήταν βασικός διακινητής εμπορευμάτων και υπηρεσιών στη Μεσόγειο. Ο Δρόμος του Μεταξιού είναι ευκαιρία να ανακτηθεί και πάλι αυτός ο ρόλος για τη χώρα μας και παράλληλα να αποτελέσει διεθνές εμπορικό κέντρο.
Κυρίως η χώρα μας πρέπει να επικεντρωθεί στην αντίστροφη ροή του Δρόμου του Μεταξιού για να προωθήσει τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να προσελκύσει τουρίστες από τις χώρες αυτές.
Η χώρα μας κατέχει τόσο την ιστορική κληρονομιά όσο και την εγγύτητα σε αρχαιολογικούς χώρους και εγκαταστάσεις, ώστε να θεωρείται και «φυσικός οικοδεσπότης» για προγράμματα κλασικών σπουδών.
Τα πανεπιστήμιά μας, με το διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό, μπορούν να προσφέρουν τέτοια προγράμματα συχνά σε συνδυασμό με φοίτηση στην Ελλάδα ή εξ αποστάσεως, προσελκύοντας υψηλής ποιότητας φοιτητές από τις χώρες που εμπλέκονται στους Δρόμους του Μεταξιού. Η ευκαιρία για την Ελλάδα εντοπίζεται στη θέσπιση παγκόσμιας εμβέλειας προγραμμάτων, στην πρόβλεψη για προγράμματα σπουδών σε εναλλακτικές γλώσσες (π.χ. αγγλικά, κινεζικά), στη δημιουργία και ενδυνάμωση των δεσμών με διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στην επιτυχή προώθηση των προγραμμάτων, ως τμημάτων μιας συνολικής τουριστικής στρατηγικής.
Η χώρα μας διαθέτει περισσότερα από 50 προϊόντα τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως) είτε ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ενδειξη).
Ενδεικτικά παραδείγματα είναι: η μαστίχα Χίου, ο κρόκος Κοζάνης, η φάβα Σαντορίνης,  το αυγοτάραχο Μεσολογγίου κ.ά. 
Τα προϊόντα αυτά παρέχουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, που μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από τον Δρόμο του Μεταξιού.
Βασική προϋπόθεση είναι η χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης από την πολιτεία, προκειμένου να «επικοινωνεί» αποτελεσματικά το «value proposition» του κάθε προϊόντος στις διεθνείς αγορές, με στόχευση στις 60 χώρες που εμπλέκονται στον Δρόμου του Μεταξιού.
Εξαιρετική ευκαιρία για να σταματήσει η απώλεια της υπεραξίας από την πώληση του χύμα ελαιολάδου μπορεί να είναι η διάθεσή του ως συσκευασμένου προς τις χώρες του Δρόμου του Μεταξιού. Το ελαιόλαδο αποτελεί μόνο το 5% μεταξύ των φυτικών ελαίων στην παγκόσμια διατροφή και η τιμή του είναι σχεδόν διπλάσια από πολλά από τα άλλα φυτικά έλαια. Η διατροφική του αξία, όμως, είναι υψηλότατη και τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη μεσογειακή δίαιτα και την κρητική διατροφή. Εχει, λοιπόν, και θα έχει για πάντα τα χαρακτηριστικά ενός gourmet προϊόντος και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο στο επίπεδο της παραγωγής και της τυποποίησης όσο και της κατανάλωσής του.
Παγκοσμίως παράγονται περίπου 3.000.000 τόνοι ελαιολάδου με σχετικά αντίστοιχη ζήτηση και κατανάλωση. Το 50% της παγκόσμιας παραγωγής παράγεται από την Ισπανία και ακολουθεί η Ιταλία με το 20% και τρίτη η Ελλάδα με παραγωγή περίπου 350.000 τόνους (11,5%). Οι Ελληνες είναι μακράν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου, με περίπου 18 κιλά όταν οι Ισπανοί ακολουθούν με 12. Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής μας ιδιοκαταναλώνεται, διότι χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά φαγητά και σαλάτες. Η ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου είναι κορυφαία παγκοσμίως.
Η παγκόσμια αγορά ελαιολάδου κυριαρχείται από το ιταλικό και ισπανικό μάρκετινγκ, πράγμα το οποίο καθιστά δύσκολο να εισέλθουμε στις παραδοσιακές αγορές, όπου οι χώρες αυτές κυριαρχούν. Ο ελληνικός τουρισμός φέρνει στην Ελλάδα εκατομμύρια εν δυνάμει καταναλωτές τόσο του ελαιολάδου αλλά και των λοιπών προϊόντων μας. Η προσέλκυση τουριστών οι οποίοι θα ζήσουν την εμπειρία της γεύσης του ελαιολάδου είναι το κλειδί για να ανταγωνιστούμε τις χώρες αυτές. Σε αυτούς πρέπει να απευθυνθούμε με υπευθυνότητα, να γνωρίσουν και να γευτούν το ελαιόλαδο (αλλά και άλλα προϊόντα μας) και να τους κάνουμε να το αγαπήσουν κατά τη διάρκεια των ξένοιαστων διακοπών τους. Λόγω της μεγάλης ιδιοκατανάλωσης ελαιολάδου, μπορούν να ζήσουν την εμπειρία της γεύσης του σχεδόν σε κάθε γεύμα τους.
Εάν οι τουρίστες συνδέσουν στον θυμικό τους τις καλύτερες στιγμές της ζωής τους, που είναι πάντα οι διακοπές, με το εξίσου υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, είναι βέβαιο ότι θα το αναζητήσουν και στην πατρίδα τους. Οπότε, για να το βρουν στην πατρίδα τους, μένει η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος παραγγελιών μέσω Διαδικτύου και ενός συστήματος παράδοσης του ελαιολάδου σε καλαίσθητες και ασφαλείς συσκευασίες, ώστε να κεφαλαιοποιείται η προστιθέμενη αξία του από εμάς. Ο ψηφιακός Δρόμος του Μεταξιού μπορεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα για τη διάθεση του ελαιολάδου (αλλά και των άλλων προϊόντων μας) στις πατρίδες των τουριστών που θα έρχονται από τις 60 χώρες των 4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων των χωρών οι οποίες εμπλέκονται στον Δρόμο του Μεταξιού.
Υπολογίζεται ότι τα επόμενα πέντε χρόνια η Κίνα θα εισαγάγει αγαθά αξίας πάνω από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια, οι κινέζικες επενδύσεις στο εξωτερικό θα ξεπεράσουν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια και θα ταξιδέψουν πάνω από 500 εκατομμύρια Κινέζοι τουρίστες.
* Ο κ. Γιώργος Σ. Ατσαλάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης.
** Ο κ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, distinguished research professor στο Audencia Business School, πρόεδρος της Financial Engineering and Banking Society.
www.kathimerini.gr

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Η Μαστίχα μέσα στα 20 ελληνικά προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης στη Διατλαντική Συμφωνία εμπορίου ΗΠΑ - ΕΕ
Με τον τεχνολόγο - γεωπόνο κ. Χαράλαμπο Πίτερη που παρευρέθηκε στην γενική συνέλευση του δικτύου AREPO στο οποίο συμμετέχουν Περιφέρειες και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί από ευρωπαϊκά κράτη με παράδοση στον πρωτογενή τομέα, συνομίλησε ο ΑγροΤύπος με αφορμή τις συζητήσεις που διεξήχθησαν για τις εξελίξεις στην ενότητα των προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΟΠ, ΠΓΕ) που εντάσσεται στις διαπραγματεύσεις ΕΕ και ΗΠΑ για την επικείμενη διατλαντική συμφωνία διεθνούς εμπορίου (TTIP) και προτείνει την διατήρηση μόλις 20 ελληνικών προϊόντων και μόλις 201 ευρωπαϊκών σε σύνολο 1305, ως αναγνωρισμένων από την εν λόγω συμφωνία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Κρήτης, μετά από πρωτοβουλία της Αντιπερειάρχη κ. Θ. Βρέντζου ήταν η μόνη περιφέρεια που συμμετείχε από πλευράς Ελλάδας στις εργασίες της συνέλευσης.

H Μαστίχα μέσα στα 20 ελληνικά προϊόντα

Μεταξύ των ελληνικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στην λίστα που έχει καταρτίσει η ΕΕ για να ενταχθούν στην διατλαντική συμφωνία είναι: 

 •  η Μαστίχα Χίου 
 • η φέτα, 
 • η γραβιέρα Κρήτης, 
 • το Κασέρι,  
 • και διάφορα έλαια από Κρήτη, Πελοπόννησο και Λέσβο

«Θα πρέπει να δούμε τον τρόπο που δουλεύουν στην Ευρώπη και με ποιους τροπους διεκδικούν τα συμφέροντά τους οι εκάστοτε περιφέρειες, συνεταιρισμοί κλπ. 

Στην Ευρώπη υπάρχουν δεκάδες δίκτυα τα οποία λειτουργούν συμβουλευτικά ως προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και η ισχύς του δικτύου σχετίζεται με το ποιους εκπροσωπεί» δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο κ. Πίτερης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος (διατελεί και Διευθυντής Κατάρτισης στο ΚΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης): «Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει από το 2011 στο δίκτυο AREPO. Oι συνελεύσεις του δικτύου γίνονται δύο φορές το χρόνο. Πρόκειται για ένα δίκτυο περιφερειών και παραγωγών συνεπώς ακούγεται απευθείας η φωνή των παραγωγών μέσω των συνεταιρισμών που τους εκπροσωπούν. Το AREPO περιλαμβάνει 30 Περιφέρειες και αντιπροσωπεύει το 40% των προϊόντων ΓΕ της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, όταν απευθύνεται ο πρόεδρος του δικτύου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ η θέση του έχει βαρύτητα.

Το δίκτυο ξεκίνησε από την Γαλλία και σε αυτό συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Ιταλία και η Ισπανία. Στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τον όρο Γεωγραφικές Ενδείξεις (Geographical Indications). Κάτω από αυτή την ομπρέλα υπάρχουν τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ. Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες στο Στρασβούργο. Εμείς εργαστήκαμε για ένα μικρό κομμάτι του συνόλου της γιγαντιαίας αυτής συμφωνίας (TTIP) που αφορά το κομμάτι των ΓΕ. Στον κατάλογο των 201 προϊόντων η Ελλάδα συμμετέχει με 20. Μέχρι πρόσφατα η χώρας μας είχε καταχωρήσει 103 κατοχυρωμένα προϊόντα συν ακόμα 2 που βρίσκονται υπό έγκριση. Από αυτά όπως είναι τα δεδομένα μόνο τα 20 θα ενταχθούν στον κατάλογο. Διευκρινίζουμε ότι μιλάμε για τα αγροτικά προϊόντα και όχι τα κρασιά, το δίκτυο AREPO δεν εμπλέκεται στο κομμάτι των κρασιών. 


Πηγή : www.agrotypos.gr

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Τα έξοδα των αγροτών και όλα τα παραστατικά που πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν για το 2015
O φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 13% επί των κερδών (έσοδα – έξοδα)

Σε πολύ σύντομο χρονικό, θα κληθούμε να υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις έτους 2015. Θα πρέπει να έχουμε προνοήσει έτσι ώστε να έχουμε διαφυλάξει και προσκομίσει στον λογιστή όλα εκείνα τα στοιχεία, έσοδα και έξοδα που θα οδηγήσουν στον σωστό υπολογισμό του φόρου της αγροτική μας δραστηριότητας.

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά ποια είναι τα έξοδα που πρέπει να βρίσκονται στον φάκελο τον οποίο θα παραλάβει το λογιστικό γραφείο που έχουμε αναθέσει τα φορολογικά μας. Η οργάνωση και συνέπεια θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη μείωση του φόρου.

Επισημαίνεται ότι για φέτος ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 13% επί των κερδών (έσοδα – έξοδα), δεν υπάρχει αφορολόγητο, οι επιδοτήσεις μέχρι 12.000 ευρώ είναι αφορολόγητες ενώ η προκαταβολή φόρου αυξήθηκε στο 75%, από το 55%.

Ενόψει λοιπόν των φορολογικών δηλώσεων που έρχονται ας θυμηθούμε τι παραστατικά εξόδων, πρέπει να έχουμε συγκεντρώσει:

1. Εργόσημα, είναι ο τρόπος πληρωμής των εργατών γης που έχουμε απασχολήσει στις αγροτικές εργασίες. Εκδίδονται μέσω τράπεζας, ΕΛΤΑ, είτε με τραπεζικη ηλεκτρονική μορφή. Εκτός από τα παραστατικά της πληρωμής των εργοσήμων, πρέπει να έχουμε αντίγραφο με τα στοιχεία του εργάτη που δώσαμε το εργόσημο.

2. Δαπάνες σίτισης των εργατών. Με βάση τις αποδείξεις αγοράς τροφίμων από το σούπερ-μάρκετ και φυσικά το ύψος των δαπανών να είναι ανάλογο των απασχολούμενων εργατών.

3. Ασφαλιστικές εισφορές Ο.Γ.Α του αγρότη, που έχει πληρώσει μέσα στο 2015. Συγκεκριμένα το απόκομμα που έχει αποσταλεί από τον ΟΓΑ, μαζί με την απόδειξη πληρωμής από το ταχυδρομείο, την τράπεζα, με τραπεζικό έμβασμα ή τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές βεβαιώσεις από τον ΟΓΑ. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα, που σημαίνει έως την ημερομηνία λήξης και ότι αναγνωρίζονται και οι πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών που έγιναν το 2015 και αφορούν προηγούμενα έτη και φυσικά δεν είχαν καταχωρηθεί στο 2014.

4. Αμοιβή και Ασφαλιστικές εισφορές Ο.Γ.Α. μετακλητών εργαζομένων. Οι εισφορές αλλά και τα μεροκάματα, που έχουν πληρωθεί για απασχόληση αλλοδαπού τον όποιο έχετε κάνει μετάκληση, αποτελούν έξοδα.

5. Τιμολόγια για αγορές γεωργικών εφοδίων, όπως φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, σπόροι και οτιδήποτε έχετε αγοράσει για την αγροτική ή κτηνοτροφική δραστηριότητα σας. Καλό θα ήταν όταν έχετε πολλές και επαναλαμβανόμενες αγορές από κάποιον προμηθευτή, να ζητήσετε από αυτόν, μια εκτύπωση της καρτέλας σας, (εφόσον φυσικά τηρεί) ώστε να γίνει έλεγχος ότι έχετε όλα τα παραστατικά, για να μην χαθεί κάποιο έξοδο. Σε περίπτωση που έχετε χάσει κάποιο παραστατικό, μπορείτε να ζητήσετε επικυρωμένο αντίγραφο από τον προμηθευτή σας. Τιμολόγια αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ θα πρέπει να γίνεται εξόφληση μέσω Τράπεζας(κατάθεση, επιταγή, ηλεκτρονική πληρωμή.)

6. Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης για δαπάνες μέχρι 100 ευρώ εκάστη απόδειξη, που έχετε λάβει για αγορές, που αφορούν τις γεωργικές εργασίες σας. Πρέπει όμως, είτε να αναγράφεται αναλυτικά το είδος, είτε να προκύπτει από το αντικείμενο του προμηθευτή (σκαπτικά εργαλεία, σύρματα, χρώματα κλπ.)

7. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ), η δήλωση γίνεται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και περιέχει αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα καλλιεργήσιμα στρέμματα όσο και για τα συμφωνητικά μίσθωσης. Επίσης εμπεριέχεται και η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, στην όποια αναγράφεται το ποσό των ασφάλιστρων της αγροτικής παράγωγης(εισφορές ΕΛΓΑ). Μπορείτε να έχετε προσωπικούς κωδικούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να το εκδίδεται όσες φορές χρειαστεί. Η δαπάνη των ασφαλίστρων καθώς και η δαπάνη της εταιρείας που συνέταξε την δήλωση αποτελούν έξοδα για τον αγρότη. Επίσης η δήλωση αυτή αποτελεί και ένα εργαλείο ελέγχου για το τι δηλώθηκε ότι θα παραχθεί και το τι τελικά παράχθηκε.

8. Συμφωνητικά μίσθωσης για χωράφια και γεωργικές εγκαταστάσεις. Τα συμφωνητικά μπορεί να είναι είτε μηχανογραφημένα, δηλαδή να έχουν γίνει από τον λογιστή μέσω taxis, είτε χειρόγραφα αυτό συμβαίνει για συμφωνητικά κάτω των 80ευρω/μηνα, με γνήσιο υπογραφής στα ΚΕΠ, που σημαίνει ότι είναι εύκολο να ξεχαστούν στην δήλωση.

9. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από γεωπόνους, συμβούλους για υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίων βελτίωσης, μελέτες για αγορές πάγιων και συμμέτοχη σε πρόγραμμα νέων αγροτών. Αν σας έχουν κάνει μια μελέτη στο έτος 2015 ή έχετε ενταθεί σε κάποιο πρόγραμμα μην ξεχάσετε να προσκομίσετε και αυτά τα δικαιολογητικά.

10. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες από αγρότες, είτε από άλλους επαγγελματίες όπως όργωμα, ράντισμα καθώς και από θεριζοαλωνιστικές μηχανές, ελαιοτριβεία κλπ. Ακόμα και αν πληρώσατε σε είδος.

11. Έξοδα (προμήθειες και έξοδα που γίνονται για λογαριασμό του αγρότη) που προκύπτουν από τις «εκκαθαρίσεις», που εκδίδουν οι συνεταιρισμοί για λογαριασμό του αγρότη, συνήθως στο τέλος του έτους.

12. Αποδείξεις αγοράς καυσίμων (πετρελαίου ή βενζίνης εφόσον χρησιμοποιούνται για τα αγροτικά μηχανήματα). Έως και 300 ευρώ ανά συναλλαγή μπορεί να εκδίδεται Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) και στο πίσω μέρος αυτής μπαίνει η σφραγίδα του πρατηριούχου και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος. Για αγορά αξίας πάνω από 300 ευρώ, χρειάζεται τιμολόγιο.

13. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών μηχανημάτων/μεταφορικών μέσων/αγροτική εγκατάσταση (πχ τρακτέρ, αγροτικό αυτοκίνητο, αποθήκη).

14. Τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών, για τα αγροτικά μηχανήματα.

15. Ασφάλιστρα μηχανημάτων και αγροτικών μεταφορικών μέσων. Προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχετε παραλάβει από τον ασφαλιστή σας κατά την πληρωμή του και αφορά τα παραπάνω, μπορεί να είναι ετήσιο/εξάμηνο/τετράμηνο.

16. Τέλη κυκλοφορίας των αγροτικών μεταφορικών μέσων.

17. Λογαριασμοί της ΔΕΗ και δεν εννοούμε βεβαία του σπιτιού μας, αλλά αυτή που χρησιμοποιείται στις αγροτικές εργασίες όπως είναι όταν στα χωράφια η άρδευση γίνεται με πομόνες ή κτηνοτροφικές/αγροτικές αποθήκες.

18. Αποδείξεις πληρωμής από τους οργανισμούς άρδευσης.

19. Έξοδα μεταφορών, με βάση τα τιμολόγια του μεταφορέα, για μεταφορές αγροτικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων.

20. Τιμολόγια δαπανών, που έχουν να κάνουν με την λογιστική οργάνωση και διαχείριση και είναι αγορά γραφικής ύλης, κλασέρ, φάκελοι, σφραγίδες κλπ. Καθώς επίσης και κάθε είδους έντυπο (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες καθώς και οι αντίστοιχες συνδρομές), που είναι σχετικές με την γεωργική δραστηριότητα.

21. Τιμολόγια για αγορά ειδικής ένδυσης και προστασίας στις αγροτικές εργασίες, όπως οι προστατευτικές στολές για ράντισμα, στολές μελισσοκόμων, κάσκες, γαλότσες κ.λ.π.

22. Βεβαίωση ή άλλα παραστατικά της Τράπεζας για τους τόκους του 2015, των δανείων που έχετε λάβει στο 2015 ή και σε προηγούμενα χρόνια. Τα δάνεια μπορεί να αφορούν καλλιεργητικά, δάνεια για αγορά αγρών, αγροτικού εξοπλισμού, όχι όμως και καταναλωτικά ή αγοράς/επισκευής της κατοικίας σας. Ο σκοπός του δανείου αναγράφεται στην σύμβαση που έχετε υπογράψει με την Τράπεζα.

23. Τιμολόγια για αγορές πάγιων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της γεωργικής δραστηριότητας (μηχανήματα, κατασκευή αγροτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επτυπωτές, κ.λ.π). Σημειώνουμε ότι η αξία των τιμολογίων αυτών δεν αφαιρείται από τα έξοδα εφάπαξ στην χρονιά που αγοράστηκαν, αλλά τμηματικά σε περισσότερα έτη με βάση τον προβλεπόμενο συντελεστή απόσβεσης (ανάλογα το είδος του παγίου 4%, 10% και 20%, επί της συνολικής αξίας) εκτός και εάν είναι αξίας μικρότερης των 1500 ευρώ.

24. Έξοδα τηλέφωνου και ταχυδρομικά. Μπορεί να υπολογιστεί μέρος αυτών, ως έξοδα της γεωργικής δραστηριότητας, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

25. Έξοδα (καύσιμα, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, επισκευές/συντηρήσεις) του Ε.Ι.Χ που χρησιμοποιεί ο Αγρότης. Μπορεί να υπολογιστεί μέρος αυτών ως έξοδα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

26. Έξοδα ταξιδιών και μετακινήσεων (εισιτήρια, διόδια, δαπάνες Ε.Ι.Χ, δαπάνες διαμονής, κ.λπ) που κάνει ο αγρότης και έχουν σχέση με την εργασία του (π.χ επίσκεψη σε κλαδικές εκθέσεις (AGROTICA), ή σε κρατικές υπηρεσίες).

27. Κάθε άλλο παραστατικό στοιχείο με το οποίο αποδεικνύεται το έξοδο που έγινε και επίσης το έξοδο αυτό να αφορά την γεωργική δραστηριότητα και όχι προσωπικές ανάγκες.

Τα ανωτέρω αφορούν και τους αγρότες του «κανονικού καθεστώτος» και τους αγρότες του «ειδικού καθεστώτος» αλλά και όσους γενικά δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα. Οι πρώτοι βέβαια έχουν πάει αρκετά από τα παραστατικά που αναφέρουμε πιο πάνω στον λογιστή τους, λόγω της ανάγκης υπολογισμού του Φ.Π.Α ανά τρίμηνο, οι υπόλοιποι πρέπει να μαζέψουν τα παραστατικά όλης της χρονιάς του 2015.


Εύα Λιλιοπούλου, Λογίστρια - Φοροτεχνικός
  
Πηγή : Agro24.gr

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

H μαστίχα Xίου στη φαρμακοβιομηχανίαTι δηλώνει στη “Deal” ο διευθύνων συμβουλος της Mediterra, Γιάννης Mανδάλας 

Oι πρώτες συμφωνίες με Kίνα - Tουρκία
Προοπτικές σε νέες αγορές και προϊόντα ανοίγεται για τη Mediterra που κέρδισε οριστικά για τη μαστίχα το χαρακτηρισμό παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης. H τελεσίδικη απόφαση για τη φαρμακευτική μονογραφία της Mαστίχας, στρώνει δρόμους για συνεργασίες με την φαρμακευτική βιομηχανία και την παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων.

H παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων διευρύνει και ενισχύει με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας το χαρτοφυλάκιο της Eνωσης Mαστιχοπαραγωγών Xίου και της θυγατρική της Mediterr. Πρόκειται στην ουσία για έναν ακόμη επιτυχημένο σταθμό της εταρίας που έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα πλούσια μεταποιητική, εμπορική και εξαγωγική δραστηριότητα.

H Ένωση Mαστιχοπαραγωγών Xίου, κύριος μέτοχος της εταιρίας,,ήδη εδώ και δύο χρόνια συνεργάζεται με τη φαρμακευτική εταιρεία IASIS Pharma, ενώ στόχος είναι να επενδύσουν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη μαστίχα. Tα πρώτα σκευάσματα αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά μέσα στο 2016.

Tα νέα προϊόντα που θα αφορούν θεραπεία δυσπεπτικών προβλημάτων και δερματικών φλεγμονών θα παράγονται είτε στις μονάδες της Mediterra στη Xίο είτε με συνεργασία σε κάποια φαρμακευτική βιομηχανία.

Άλλωστε στρατηγικός στόχος για τη Mediterra αποτελεί σταθερά πλέον η ενίσχυση των εξαγωγών και η ανάπτυξη των νέων παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Ήδη έχουν γίνει καταρχήν συμφωνίες με Tουρκία και Kίνα για τη δημιουργία καταστημάτων, αλλά και για χονδρικές πωλήσεις.

«Πλέον αναμένουμε ότι σε μια πενταετία το 30% της μαστίχας θα διοχετεύεται στη φαρμακοβιομηχανία σε σαφώς καλύτερες τιμές για τον παραγωγό» λέει στη “Deal News”,ο άνθρωπος που κρατάει με επιτυχία το τιμόνι της εισηγμένης Mediterra Γιάννης Mανδάλας και προσθέτει: «Ήδη, το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει σημαντικό ενδιαφέρον από τον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας για τη μαστίχα και έχει σημειωθεί και σημαντική αύξηση παραγγελιών.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρία, η είσοδος στο χώρο της φαρμακευτικής βιομηχανίας δίνει νέες προοπτικές, καθώς τα 2/3 της παραγωγής της Ένωσης (δηλαδή 110 από τους 160 τόνους περίπου) εξάγονται σε διεθνείς αγορές.

Oι HΠA αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εξαγωγικές χώρες για την Ένωση Mαστιχοπαραγωγών, μαζί με την ευρωπαϊκή αγορά και τη Nότιο Kορέα. Eίναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα σημαντικότερα προϊόντα της Ένωσης είναι προϊόντα Προστατευόμενης Oνομασίας Προέλευσης.

«Στρατηγικός στόχος για τη Mediterra αποτελεί σταθερά πλέον η ενίσχυση των εξαγωγών και η ανάπτυξη των νέων παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης» λέει ο κ.Mανδάλας Ήδη έχουν γίνει κατ΄ αρχήν συμφωνίες με Tουρκία και Kίνα για τη δημιουργία καταστημάτων, αλλά και για χονδρικές πωλήσεις.

Σε 5 ηπείρους
Σήμερα η Mαστίχα ταξιδεύει και στις πέντε ηπείρους αφήνοντας πίσω της άρωμα Eλλάδα με διαφορετικές όμως χρήσεις. H εδραίωση στην αγορά της Σαουδικής Aραβίας είναι ένα στοίχημα που φαίνεται πως έχει κερδηθεί. Eκεί μάλιστα τη χρησιμοποιούν για να αρωματίζουν τα ρούχα που φοράνε και τους χώρους που διαμένουν. Σε πολλά κράτη πιστεύεται ότι είναι δείγμα καλοτυχίας γι αυτό και θυμιατίζουν στους γάμους.

Σύμφωνα με τον κ. Mανδάλα «η Σαουδική Aραβία καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα, ενώ στην Tουρκία, τη Συρία, τη Kύπρο, τον Λίβανο και το Iσραήλ χρησιμοποιείται στη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική και την αρτοποιία. Στις χώρες του Kόλπου και της B. Aφρικής, η Mαστίχα χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως σε φαγητά όπως το ρύζι ή ακόμα και στην ψαρόσουπα. Στην Aμερική εξάγονται παραδοσιακά περίπου 10 τόνοι και οι πελάτες είναι αυστηρά φαρμακοβιομηχανίες.

Eκεί παράγουν τρία πράγματα με κύριο συστατικό τη μαστίχα: συμπληρώματα διατροφής, χειρουργικά νήματα και επιθέματα για εγκαύματα. Στη N. Kορέα και την Iαπωνία εξάγεται κυρίως για προϊόντα στοματικής υγιεινής και δευτερευόντως για συμπληρώματα διατροφής».

Tα μεγαθήρια
O Πρόεδρος της EMX, Γιώργος Tούμπος, σημείωσε ότι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που καταψήφισαν τη διαδικασία ήταν οι Aυστρία, Γερμανία και Δανία, γεγονός καθόλου τυχαίο, με τον ίδιο να παραπέμπει στην παράμετρο των φαρμακοβιομηχανιών που έχουν συμφέροντα σαυτές τις χώρες.

Bάζουμε απέναντι τα μεγαθήρια της φαρμακοβιομηχανίας, τόνισε ο Γιώργος Tούμπος, και συμπλήρωσε: προσπαθούμε στρατηγικά να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία της μαστίχας και των προϊόντων της, προς όφελος του μαστιχοπαραγωγού, και της Eθνικής μας οικονομίας.

Kαι να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι κυβερνώντες απεργάζονται σχέδια κατάργησης της αναγκαστικότητας του συνεταιρισμού. H EMX διανέμει στους περίπου 2.000 μαστιχοπαραγωγούς ετησίως περί τα 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ. είναι από την πώληση της μαστίχας, 1,2 εκατ. ευρώ η κοινοτική επιδότηση και τα υπόλοιπα αφορούν επιστροφές ΦΠA.

Mαζί με Tσάκο και Bενιάμη και Kορρέ
Tο 2002 έκανε την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά η MEDITERRA, η ίδρυση της οποίας έγινε στα πλαίσια του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Ένωσης Mαστιχοπαραγωγών Xίου, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων mastihashop που θα αποτελούν τις πρεσβείες της μαστίχας σε όλο τον κόσμο. Δεκατέσσερα χρόνια μετά, η μαστίχα ταξιδεύει και στις πέντε ηπείρους αφήνοντας πίσω της το άρωμα Eλλάδα.

H Mediterra πέραν όλων των άλλων χαρακτηριστικών της αποτελεί ένα καλό και επιτυχημένο παράδειγμα συνύπαρξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με ιδιώτες επενδυτές και μάλιστα με ηχηρά ονόματα του εφοπλισμού όπως ο Oμιλος Tσάκου αλλά και ο Θεόδωρος Bενιάμης αλλά και η έγνοια της εταιρείας για την τοπική παραγωγή αλλά και την ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία.

Σήμερα, η EMX κατέχει το 51,4 % των μετοχών, το Zaiteck Fund A.K.E.Σ. (της οικογένειας του Attica Ventures) το 28,41 %, η Platona Enterprises Company Limited (συμφέροντα Oμίλου Tσάκου) το 5,61 %, η εισηγμένη στο XA Kορρές AE Φυσικά Προϊόντα το 5,13 % και πολλοί άλλοι ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές με ποσοστά κάτω του 5% όπως εταιρείες συμφερόντων των κ. Bενιάμη και Σαρόγλου, αμοιβαία της Attica Bank κ.α.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Μαστίχα Χίου και κορινθιακή σταφίδα : δύο superfoods με ελληνική σφραγίδα!!!Κατά τη διάρκεια της 3η έκθεσης ελληνικών τροφίμων και ποτών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 29/01-1/02/2016, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω δύο αγαπημένα ελληνικά προϊόντα Π.Ο.Π., τη μαστίχα Χίου και  την Κορινθιακή μαύρη σταφίδα , με στόχο την ανάδειξη και υπενθύμιση της διατροφικής τους αξίας.

Αποτελούν δύο υπερτροφές θα λέγαμε, καθώς έχουν πολλά αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά, με ευεργετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, η οποία πιστοποιείται από μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών. Επομένως, η ένταξή τους στην καθημερινή μας διατροφή έχει πολλαπλά οφέλη. Επιπλέον, παράγονται στην Ελλάδα, άρα στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και είναι αγνά προϊόντα, καθώς από το δέντρο μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό προϊόν η διαδικασία γίνεται με φυσικούς τρόπους (βλ. video παρουσίασης).

Αναλυτικά τα οφέλη τους στην υγεία μπορείτε να τα δείτε στο video της παρουσίασης στην έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ στο τέλος του άρθρου και συνοπτικά μπορείτε να δείτε κάποια πράγματα στην παρακάτω συνέντευξη. Ακολούθως σας τα παραθέτω επιγραμματικά, ανά τρόφιμο.

Μαστίχα Χίου:


 • Δράση κατά των παθήσεων του πεπτικού με μείωση της έντασης και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, της καούρας, της γαστρίτιδας κ.ά.
 • Αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδης δράση έναντι μεγάλου εύρους βακτηρίων και μυκητών, όπως η Escherichia coli, η Candida albicans, το Clostridium botulinum που προκαλεί τον βοτουλινισμό.
 • Προστασία ενάντια στην αθηροσκλήρωση λόγω αντιοξειδωτικής δράσης.
 • Προστασία της στοματικής υγιεινής καθώς μειώνει το ποσοστό της σχηματιζόμενης πλάκας, αναστέλλει την βακτηριακή ανάπτυξη στο στόμα και γυμνάζει τα ούλα λόγω της μάσησης.
 • Επουλωτική δράση και συγκολλητικές ιδιότητες στο δέρμα, γιαυτό και χρησιμοποιείται σε επιθέματα, επιδέσμους και έμπλαστρα.

Επομένως, αντί για μία συμβατική τσίχλα, μπορείτε καθημερινά να μασήσετε μαστίχα Χίου, γνωρίζοντας τα οφέλη που προσφέρετε στον οργανισμό σας!
Κορινθιακή σταφίδα (μικρή μαύρη σταφίδα):


 • Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση λόγω της πληθώρας των διαφορετικών αντιοξειδωτικών που περιέχει (φλαβονοειδή, ανθοκυανίνες, ρεσβερατρόλη κ.ά.) και τα οποία συμβάλλουν στην καλή υγεία των αγγείων και την αποφυγή αξείδωσης της LDL χοληστερόλης. Μάλιστα κάποια αντιοξειδωτικά ισχυροποιούνται με το ψήσιμο!
 • Μείωση του κινδύνου αθηροσκλήρωσης (προστασία λόγω των αντιοξειδωτικών).
 • Μείωσης της διαστολικής πίεσης και της LDL χοληστερόλης σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, χωρίς να επηρεάζει το σάκχαρο του αίματος, καθώς έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.
 • Αντικαρκινική δράση στο στομάχι και το έντερο.
 • Αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή δράση

Η μερίδα προς κατανάλωση είναι 2 κουταλιές της σούπας και αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε ένα φρούτο. Επομένως, μπορείτε καθημερινά να εντάξετε αυτή την ποσότητα στη διατροφή σας, απολαμβάνοντας τα αντίστοιχα οφέλη!


Ακολουθεί η παρουσίαση στην 3Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πηγή : http://www.mednutrition.gr

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Μαστίχα: Ένα μοναδικό ελληνικό προϊόν που ταξιδεύει στις πέντε ηπείρουςΣτην πολύχρωμη και μυροβόλο Χίο φύεται από τα βάθη των αιώνων ένα προϊόν εξαιρετικής μοναδικότητας, η Μαστίχα. Είναι η ρητινώδης έκκριση μία ιδιαίτερης ποικιλίας σχίνου. O μαστιχοφόρος σχίνος όπως λέγεται ή Pistacia lentiscus var. Chia παράγει την πιο εκλεκτή και ξεχωριστή για τις θεραπευτικές δράσεις φυσική Μαστίχα.

Ευδοκιμεί και καλλιεργείται μόνο στις νότιες περιοχές της Χίου, στα λεγόμενα «Μαστιχοχώρια». Είναι θάμνος αειθαλής, ύψους 2-3 μέτρων, ζει μέχρι 150 χρόνια δηλαδή εκπαιδεύει μέχρι και πέντε γενιές ανθρώπων, ενώ η παραγωγή Μαστίχας είναι δυνατή μετά τον πέμπτο χρόνο της φύτευσής του.

Ο Γιάννης Μανδάλας (δ/νων σύμβουλος της εταιρίας διανομής και marketing στην Αθήνα), τονίζει ότι «ο συνδυασμός της ποικιλίας του δένδρου, του εδάφους, του μικροκλίματος, της τοπολογίας και του ανάγλυφου της περιοχής, αποτελούν το «μυστικό» για τη μοναδικότητα που διαθέτει αυτή η μικρή γωνιά του πλανήτη».

Οι παραγωγοί κάθε καλοκαίρι ξεκινούν την πιο επίπονη διαδικασία της μαστιχοκαλλιέργειας που είναι το κέντημα του δέντρου, το «κέντος» όπως παραδοσιακά λέγεται.

Ρίχνουν πρώτα το ασβεστόχωμα κάτω από το δέντρο, το οποίο λειτουργεί σαν επιφάνεια υποδοχής της μαστίχας και στην συνέχεια θα «κεντήσουν», δηλαδή θα ανοίξουν επιφανειακές τομές στο κορμό και στα κλαδιά του δέντρου με αιχμηρά εργαλεία με σκοπό να το διευκολύνουν ν΄ αποβάλει τη ρητίνη η οποία κυκλοφορεί μέσα του. Εκκρίνεται υπό μορφή δακρύων.
Η Μαστίχα από την αρχαιότητα, συμμετείχε ως δραστικό συστατικό σε μια σειρά από φαρμακευτικές συνταγές, γιατροσόφια και μαντζούνια. Έχει καταγραφεί ως η πρώτη φυσική τσίκλα. Σημειωτέον σε πολλά κράτη ακόμα και σήμερα πιστεύεται ότι είναι δείγμα καλοτυχίας γι' αυτό και θυμιατίζουν στους γάμους.

Το 1997, χαρακτηρίστηκε «Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Ε.Ε.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι αντιμικροβιοτική, αντιφλεγμονώδη και αντιβακτηριακή δράση, ιδιότητες που χαρίζουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εφαρμογών.

Τη συναντάμε ως πρώτη ύλη στη ζαχαροπλαστική, τη μαγειρική, την ποτοποιία, την κοσμητολογία, αλλά και τη φαρμακευτική βιομηχανία.

«Ως προς τις χρήσεις της, η Μαστίχα θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με ένα άλλο φυσικό προϊόν, τη βανίλια», συμπληρώνει ο κ. Μανδάλας, «λόγω όμως της φαρμακευτικής της διάστασης η μαστίχα υπερισχύει».

Στις 7 Αυγούστου 2015 στο Λονδίνο η μονογραφία της Μαστίχας άλλαξε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και καταχωρήθηκε ως «παραδοσιακό φυσικό φάρμακο φυτικής προέλευσης». «Αυτό απελευθερώνει δυνάμεις» τονίζει ο κ. Μανδάλας. «Σε συνεργασία πάντα με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου αναπτύσσουμε μία νέα σειρά προϊόντων με την οποία θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των καταναλωτών ανά τον κόσμο. Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με δερματικές φλεγμονές, επούλωσης πληγών και δυσπεψία θα μπορούν να κάνουν χρήση φυσικών σκευασμάτων, με βάση την Μαστίχα».

Σήμερα η Μαστίχα ταξιδεύει και στις πέντε ηπείρους αφήνοντας πίσω της, άρωμα Ελλάδας. Σύμφωνα με τον κ. Μανδάλα « έχει εδραιωθεί στην Σαουδική Αραβία όπου καταναλώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα. Στην Τουρκία, τη Συρία, τη Κύπρο, τον Λίβανο και το Ισραήλ χρησιμοποιείται στη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική και την αρτοποιία. Στις χώρες του Κόλπου και της Β. Αφρικής, η Μαστίχα χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως σε συνταγές φαγητών όπως με το ρύζι, το αρνί ή στην ψαρόσουπα.

Στην Αμερική εξάγονται παραδοσιακά περίπου 10 τόνοι και οι πελάτες είναι αυστηρά φαρμακοβιομηχανίες. Εκεί παράγουν τρία πράγματα με κύριο συστατικό τη μαστίχα: συμπληρώματα διατροφής, χειρουργικά νήματα και επιθέματα για εγκαύματα. Στη Ν. Κορέα και την Ιαπωνία εξάγεται κυρίως για προϊόντα στοματικής υγιεινής και δευτερευόντως για συμπληρώματα διατροφής. Η είσοδος του προϊόντος στη Κίνα και στο Καναδά αναμένεται να δώσει άλλη δυναμική στις εξαγωγές», επισημαίνει ο Γιάννης Μανδάλας.